روزانه/اداری
شبانه/تعطیلات
021-44779825
021-44763155
tell
tell

کد های تخفیف Mehost.co

نوع سرویس

موقعیت مکانی

کلاس سرویس

میزان تخفیف

سرویس های سالانه

25%
IR-B3
کد تخفیف : E00A25
قیمت اصلی : 279,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 209,250 تومان
30%
IR-B5
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 589,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 412,300 تومان
40%
IR-U2
کد تخفیف : E00A40
قیمت اصلی : 549,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 329,400 تومان
30%
IR-U3
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 849,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 594,300 تومان
40%
IR-U4
کد تخفیف : E00A40
قیمت اصلی : 1,089,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 653,400 تومان
20%
IR-G2
کد تخفیف : E00A20
قیمت اصلی : 639,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 511,200 تومان
20%
IR-G3
کد تخفیف : E00A20
قیمت اصلی : 889,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 711,200 تومان
50%
IR-G4
کد تخفیف : E00A50
قیمت اصلی : 1,689,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 844,500 تومان
30%
IR-V2
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 1,389,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 972,300 تومان
40%
IR-V4
کد تخفیف : E00A40
قیمت اصلی : 3,689,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 2,213,400 تومان
50%
IR-V5
کد تخفیف : E00A50
قیمت اصلی : 5,189,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 2,594,500 تومان
50%
IR-V6
کد تخفیف : E00A50
قیمت اصلی : 10,789,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 5,394,500 تومان
20%
EU-B2
کد تخفیف : E00A20
قیمت اصلی : 249,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 199,200 تومان
30%
EU-B4
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 469,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 328,300 تومان
20%
EU-B5
کد تخفیف : E00A20
قیمت اصلی : 749,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 599,200 تومان
20%
EU-U2
کد تخفیف : E00A20
قیمت اصلی : 689,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 551,200 تومان
30%
EU-U3
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 1,089,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 762,300 تومان
30%
EU-U4
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 1,389,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 972,300 تومان
30%
EU-G2
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 829,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 580,300 تومان
30%
EU-G4
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 2,149,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 1,504,300 تومان
20%
EU-V1
کد تخفیف : E00A20
قیمت اصلی : 1,389,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 1,111,200 تومان
20%
EU-V2
کد تخفیف : E00A20
قیمت اصلی : 1,789,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 1,431,200 تومان
30%
EU-V3
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 2,489,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 1,742,300 تومان
40%
EU-V5
کد تخفیف : E00A40
قیمت اصلی : 6,749,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 4,049,400 تومان
10%
IR-D2
کد تخفیف : E00A10
قیمت اصلی : 279,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 251,100 تومان
20%
IR-D4
کد تخفیف : E00A20
قیمت اصلی : 489,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 391,200 تومان
40%
IR-D6
کد تخفیف : E00A40
قیمت اصلی : 1,189,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 713,400 تومان
40%
IR-D7
کد تخفیف : E00A40
قیمت اصلی : 1,789,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 1,073,400 تومان
30%
IR-D8
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 2,789,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 1,952,300 تومان
50%
IR-DL1
کد تخفیف : E00A50
قیمت اصلی : 4,789,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 2,394,500 تومان
40%
IR-DL2
کد تخفیف : E00A40
قیمت اصلی : 6,889,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 4,133,400 تومان
30%
IR-DL3
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 8,949,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 6,264,300 تومان
30%
IR-DL5
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 12,989,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 9,092,300 تومان
50%
IR-DL7
کد تخفیف : E00A50
قیمت اصلی : 20,789,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 10,394,500 تومان
10%
IR-VD2
کد تخفیف : E00A10
قیمت اصلی : 759,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 683,100 تومان
30%
IR-VD4
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 1,789,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 1,252,300 تومان
20%
IR-VD5
کد تخفیف : E00A20
قیمت اصلی : 2,849,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 2,279,200 تومان
35%
IR-VD6
کد تخفیف : E00A35
قیمت اصلی : 4,389,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 2,852,850 تومان
40%
IR-VD7
کد تخفیف : E00A40
قیمت اصلی : 6,489,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 3,893,400 تومان
30%
IR-VDL1
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 9,989,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 6,992,300 تومان
50%
IR-VDL3
کد تخفیف : E00A50
قیمت اصلی : 18,689,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 9,344,500 تومان
30%
IR-VDL4
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 23,389,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 16,372,300 تومان
50%
IR-VDL5
کد تخفیف : E00A50
قیمت اصلی : 27,989,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 13,994,500 تومان
40%
IR-VDL6
کد تخفیف : E00A40
قیمت اصلی : 37,389,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 22,433,400 تومان
30%
IR-VDL7
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 46,789,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 32,752,300 تومان
40%
IR-VDL8
کد تخفیف : E00A40
قیمت اصلی : 89,989,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 53,993,400 تومان
20%
EU-D2
کد تخفیف : E00A20
قیمت اصلی : 349,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 279,200 تومان
30%
EU-D4
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 629,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 440,300 تومان
30%
EU-D6
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 1,549,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 1,084,300 تومان
30%
EU-D8
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 3,689,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 2,582,300 تومان
20%
EU-DL1
کد تخفیف : E00A20
قیمت اصلی : 6,189,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 4,951,200 تومان
20%
EU-DL3
کد تخفیف : E00A20
قیمت اصلی : 11,589,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 9,271,200 تومان
20%
EU-DL5
کد تخفیف : E00A20
قیمت اصلی : 16,889,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 13,511,200 تومان
20%
EU-VD2
کد تخفیف : E00A20
قیمت اصلی : 989,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 791,200 تومان
20%
EU-VD3
کد تخفیف : E00A20
قیمت اصلی : 1,389,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 1,111,200 تومان
30%
EU-VD5
کد تخفیف : E00A30
قیمت اصلی : 3,689,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 2,582,300 تومان
20%
EU-VD6
کد تخفیف : E00A20
قیمت اصلی : 5,689,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 4,551,200 تومان
40%
EU-VD7
کد تخفیف : E00A40
قیمت اصلی : 8,389,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 5,033,400 تومان
20%
EU-VDL2
کد تخفیف : E00A20
قیمت اصلی : 18,689,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 14,951,200 تومان
10%
EU-VDL4
کد تخفیف : E00A10
قیمت اصلی : 30,389,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 27,350,100 تومان
20%
EU-VDL5
کد تخفیف : E00A20
قیمت اصلی : 36,389,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 29,111,200 تومان
40%
EU-VDL8
کد تخفیف : E00A40
قیمت اصلی : 116,989,000 تومان
قیمت بعد از تخفیف : 70,193,400 تومان
روابط فنی - مالی :
 • ُسی پنل
 • پارس انلاین
 • hetzner
 • زیرساخت
 • پی پال
 • ُلایت اسپید
 • آسیاتک
 • whmcs
 • کلود لینوکس
 • مبنا
 • intel
 • به پرداخت
 • payment24
بستن

ناحیه کاربری می هاست

بستن

دامنه های می هاست

بستن

مشخصات شرکت (هولدینگ) می هاست